ورود به سایت اصلی دانشگاه

پورتال خدمات اینترنتی دانشجویان ( داخل دانشگاه)                  پورتال خدمات اینترنتی دانشجویان (خارج دانشگاه)

راهنماي سيستم خدمات اينترنتي دانشجويي

پورتال خدمات اینترنتی اساتید ( داخل دانشگاه)               پورتال خدمات اینترنتی اساتید (خارج دانشگاه)

توجه: دانشجويان محترم جهت دريافت كارت ورود به جلسه امتحان از تاريخ 06/03/93 به پورتال داننشجويي خود مراجعه فرمايند.

توجه: دانشجويان محترم، حضور در سرجلسه امتحان فقط با ارائه كارت ورود به جلسه امتحان امكان پذير است.

نكات اصلي در انتخاب واحد دانشجويان:

توجه :  دانشجویان محترم هنگام انتخاب واحد به ساعات تشکیل کلاس، ساعات امتحان و پیش نیازی دروس دقت فرمایند(مسئوليت عدم رعايت پيش نياز به عهده دانشجو مي باشد).

توجه :  دانشجویان محترم جهت راهنمایی در انتخاب واحد دروس به گروه آموزشی دانشگاه مراجعه فرمایند.

توجه : با توجه به بخشنامه وزارت علوم كليه دانشجويان كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته ورودي سال1389به بعد بايستي درس تاريخ تمدن فرهنگ اسلامي را انتخاب واحد نمايند.

توجه: دانشجويان در هر ترم فقط مجاز به انتخاب يك درس از گروه معارف اسلامي هستند.

توجه : دانشجويان كارشناسي ناپيوسته كه در دوره كارداني دروس وصايا و آشنايي با قرآن را پاس ننموده اند بايستي اين دروس را انتخاب واحد نمايند.

 

ساعات حركت سرويس هاي اياب و ذهاب از ميدان آزادي به سمت دانشگاه:

7:30

7:45

8:45

9:30

9:45

10:45

11:30

11:45

12:45

13:30

13:45

14:45

15:20

15:30

 ساعات برگشت سرويس هاي اياب و ذهاب از محل دانشگاه‌ به سمت ميدان آزادي:

7:30

7:35

8:35

9:30

9:35

10:35

11:30

11:35

12:35

13:30

13:35

14:35

15:15

15:35

17:15

17:20

 

 

چارت درسي رشته هاي تحصيلي دانشگاه آزاداسلامي مركز درگز

كارداني پيوسته كامپيوتر

كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزار

كارداني حسابداري

كارشناسي ناپيوسته آموزش و پرورش ابتدايي

كارداني پيوسته تربيت بدني

كارشناسي پيوسته حسابداري

كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي حسابداري

كارداني پيوسته علمي كاربردي حسابداري

كارداني آموزش و پرورش ابتدایی

كارداني كامپيوتر

سيستم خدمات مكانيزه (كاربر:دبيرخانه منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامي)