05146238028
 
شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز