تاريخ انتخاب واحد و حذف و اضافه دوره نيمسال دوم 98-97(بهمن ماه)

دانشجويان گرامي جهت انتخاب واحد وثبت نام دوره نيمسال اول 98-97 (مهرماه) مي توانند از تاريخ  97/11/06 لغايت 97/11/11 به سامانه دانشجويي خود مراجعه فرمايند.
(شروع كلاس ها از 97/11/13 لغايت 98/03/23)

(حذف و اضافه از 97/11/27 لغايت 97/12/02)


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز