دانشگاه آزاد اسلامی درگز یکشنبه ۲۱ بهمن تعطیل است

بنابه تصمیم هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی یکشنبه ۲۱ بهمن که بین دو تعطیلی شنبه و دوشنبه قرار دارد سازمان مرکزی، کلیه واحد ها و مراکز دانشگاهی تعطیل هستند.


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز