اعلام زمان جديد امتحانات لغو شده روزهاي 95/10/20 ،95/10/21 و 95/10/22

كليه امتحانات لغو شده روزهاي دوشنبه مورخ 95/10/20،سه شنبه مورخ 95/10/21 و چهارشنبه مورخ 95/10/22 در روزهاي دوشنبه مورخ 95/11/04،سه شنبه مورخ 95/11/05 و چهارشنبه مورخ 95/11/06 طبق همان ساعات  مندرج در كارت ورود به جلسه برگزار مي گردد.


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز