بخشنامه سازمان مرکزی-تعطيلات دانشگاه از تاریخ 96/04/03 لغایت 96/04/14(انتخاب واحد وثبت نام دوره تابستان از تاريخ96/04/17 لغايت 96/04/21)

قابل توجه دانشجويان گرامي:
طبق بخشنامه سازمان مرکزی-دانشگاه از تاریخ 96/04/03 لغایت 96/04/14 تعطیل می باشد.

(دانشجويان گرامي جهت انتخاب واحد وثبت نام دوره تابستان مي توانند از تاريخ96/04/17 لغايت 96/04/21 به سامانه دانشجويي خود مراجعه فرمايند.شروع كلاسهاي درسي از 96/04/24 لغايت 96/06/02)


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز