سرویس های ایاب و ذهاب

ساعات حركت سرويس هاي اياب و ذهاب از ميدان آزادي به سمت دانشگاه:

7:30 7:45 8:45 9:30 9:45 10:45 11:30 11:45 12:45 13:30 13:45 14:45 15:20 15:30

 ساعات برگشت سرويس هاي اياب و ذهاب از محل دانشگاه‌ به سمت ميدان آزادي:

7:30 7:35 8:35 9:30 9:35 10:35 11:30 11:35 12:35 13:30 13:35 14:35 15:15 15:35 17:15 17:20

 


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز