مدارك جهت اخذ دانشنامه

1-اصل گواهينامه موقت

2-اصل كارت پايان خدمت+كپي(برادران)

3-تاييديه مالي

4-اصل دانشنامه مقطع قبلي

5-اصل مدرک شناسنامه و کارت ملی


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز